Årsmøde i Odense valgmenighed - afholdt tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 19.00

Formanden Anne Grete Pilgaard bød velkommen. 53 medlemmer var mødt.

1.Valg af dirigent.

Torsten Johannessen blev valgt og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt.

2.Valg af referent og stemmetællere.

Referent: Jørga Wognsen.

Stemmetællere: Arne Rasmussen og Palle Wognsen

3.Menighedsrådets beretning til godkendelse.

Menighedsrådets beretning 2017

Igen er et begivenhedsrigt år gået.

I foråret havde vores regnskabsfører Jørgen Hansen meddelt os, at vi godt måtte begynde at kigge os om efter en ny regnskabsfører. Han ville gerne til at gå på ”pension” igen – vel rimeligt nok i en alder af 81 år.

Men Jørgen ville gerne gøre sit arbejde færdigt med regnskabet for 2016.

Vi fandt frem til en ny regnskabsfører Lone Rosager Poulsen. Lone er godt kendt med stoffet og de særlige regler, der gør sig gældende for valgmenigheder i forhold til skat, fradrag og tilskud. Lone har gennem flere år været regnskabsfører i Vejstrup Valgmenighed og i Frimenigheden i Ryslinge.

Lone er med til mødet i aften – (Lone rejser sig) – og vi er glade for det respektfulde samarbejde med Jørgen om overgangen, som du har taget hånd om Lone. Tak for det – og velkommen hos os.

Allerede i oktober vedtog vi på et menighedsrådsmøde at vi – med overgangen til opkrævning via NETs, skulle til at betale i 4 rater i stedet for 2. – Vi glemte bare at forberede medlemmerne på at det ville blive sådan det. Vi undskylder derfor meget, at der pludselig lå et indbetalingskort med 1. rate ud af 4 rater til betaling her midt i februar. Men vi håber, at mange vil blive glade for at få spredt betalingerne ud over året.

Og selv om Jørgen Hansen ikke er her i aften, skal der alligevel lyde en kæmpe stor tak for rigtig godt arbejde igennem de sidste 15 år.

Men ikke alene på regnskabssiden er der sket udskiftning. Det er der også på rengøringen. Michael Møller, der har gjort rent hos os siden 2008, solgte sit rengøringsfirma til Flemming Rene i sommer. I begyndelsen var det stadig Michael, der gjorde rent – men Michael fik et andet job – og nu er det Flemming Rene selv, der varetager rengøringen. Også her, har der været en fin dialog om, hvordan tingene skulle være, og vi er godt tilfreds med den nye aftale.

I anledning af at der var nyt mandskab på de nævnte poster, holdt vi i januar et fælles personale og menighedsrådsmøde, og selvom der var trangt i den lille stue, så var det en rigtig god aften med gode drøftelser. Ja – vi endte med at blive enige om, at gentage den mødeform 2 gange om året. Det giver os alle et tydeligere billede af, at vi som menighedsråd også varetager ledelsen af en arbejdsplads, og det giver vores medarbejderne en mere direkte vej til at få drøftet ideer, udfordringer og spørgsmål fra hverdagen.

Sidste år fortalte vi i beretningen om vore ønske om at få et godt flygel. Da havde vi ikke fået penge. Det ved I godt fra kirkebladet at vi nu har. 60.000 kr. fra A.P. Møller og 60.000 kr fra Oticonfonden. I alt er der søgt 28 fonde – der er givet afslag fra de 25 – så der er 2 vi endnu mangler svar fra. Men vi har fået tommelskruer på, for har vi ikke købet flyglet inden udgangen af oktober, så mister vi de 60.000 kr. Derfor har vi sat gang i tangentsalget – som I også har kunnet læse om i kirkebladet. Så nu skal vi i mål på denne måde, suppleret med flere fonde og donationer.

Marianne Granvig fra flygeludvalget har sammen med Carsten, vores organist, været hos Pianoteket og prøve et flygel. Hun har fået aftale om pris og levering – og har fået en fantastisk fin behandling med både hjul, taburet og dækken til flyglet, samt et afslag i prisen. Tak Marianne -  for din store indsats og forhandlerevne! Skulle der være spørgsmål om selve flyglet ved jeg Marianne gerne vil svare.
Marianne har desuden fået en aftale med pianisten Elisabeth Westenholz om at spille indvielseskoncerten den 24.9 – og hun har også været i Pianoteket, afprøvet flygelet grundigt og sagt god for det, inden købsaftalen og endeligt tilsagn om at spille indvielseskoncerten.

Nu håber vi, at mange vil hjælpe til med at få de sidste penge i hus.

Det bringer mig så videre til næste punkt. I januar havde vi besøg at Mette Viuf Larsen fra Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen. Vi drøftede ønsker og ideer, og Mette vil komme med et oplæg til, hvordan vi kunne arbejde videre med indretning både i fht. flygel og open cross. Et bud på hvordan vi over en årrække kan tænke sammenhæng i udviklingen og vedligeholdelsen af kirkerummet, så elementerne kommer til at spille godt sammen udseendemæssigt. – Men i første omgang, må vi skabe pladsen nedenfor prædikestolen helt til højre. Det koster lidt stole – men mon ikke det går an.

I maj måned havde vi besøg af vores nye provst, Regina Ljung og en bygningssagkyndig, der var på provstesyn. Som valgmenighed, er vi under provstens tilsyn hvad kirkebygningen og inventaret angår. Det gik nu ganske fint – og med formaning om at reparere murværket i ende gavlen ved lejlighed, så fik vi underskriften i protokollen. Vi har fået murværket repareret – og i den forbindelse benyttede Anders og Jørgen lejligheden til at kravle op på stilladset og sætte vores navn på gavlen, så man kan se hvad det er for en kirke, når man komme kørende ind ad Ruggårdsvej. At nogen så også benyttede stilladset til at hente sig nogle bogstaver, betød at de sidste bogstaver først kom op, da stilladset var taget væk. Men hele ideen er, at skabe synlighed om hvem vi er – og i sidste ende at nogle flere melder sig ind.

I forhold til kirkens synlighed har det også været drøftet om vores kirke skal være synlig på Facebook. Vi er nået til den konklusion, at det nok vil være en god ide, men vi er lidt nervøse for hvor stort et arbejde, det vil blive at passe en sådan side. Vi har dog nedsat et Facebook udvalg bestående af Inger, Jørgen Findsen og mig selv. – Jeg kan dog blot på stående fod konstatere, at der ikke er tale om et hurtigt arbejdende udvalg – og at det måske også er et udvalg, der kunne have brug for at blive suppleret med nogle mere facebook-erfarne kræfter.

Og når vi er ved langsommeligheden, så falder tanken straks på postvæsenet i Danmark. For vil vi have post frem til tiden, er det ikke med postvæsenet, men via mail.

Vi prøver at få overblik over medlemmernes mailadresser, for det er ulige noget nemmere, at kunne kontakte medlemmerne via mail. Derfor vil vi gerne bede Jer, der har en e-mail om at skrive jeres navn og mailadresse på sedlen i den lille stue sammen med telefonnummer, hvis ikke I ved at vi allerede kommunikerer med Jer ad den vej.

På den mere indholdsmæssige side af året der er gået, kan vi huske tilbage på mange dejlige gudstjenester med gode prædikener, og også med gode afløsere, når Inger har haft fri. Det er dejligt at der er afløserpræster, der godt kan lide at komme og afløse hos os. Det er både de deltagende medlemmers og til medarbejdernes fortjeneste, at der kan skabes så god en stemning, at afløserne får lyst at komme igen. Det kan vi godt være stolte af.

I forsommeren var vi 9 deltagere afsted til årsmøde i foreningen af Grundtvigske Valg og frimenigheder. De to menigheder i Ryslinge stod for et meget fint arrangement på de mest fantastiske solrige juni sommerdage. I år går turen til Mors den 20. og 21. maj. Som vanligt betaler vi deltagelse i Årsmødet, men ikke transporten. De der måtte ønske at deltage, skal skrive sig på sedlen i den lille stue – eller give Inger besked. Der ligger også et fint program derinde.

I august ramte vi også en flot sommerdag, da vi havde frokost i præstens have. Ca. 50 mødte op til en hyggelig eftermiddag i godt selskab – og udflugten, naturturen, til Gyldensten i september, blev også en dag i solens tegn med lige så mange deltagere. Det klæder nu den slags arrangementer med noget godt vejr.

Onsdagsmøderne er til gengæld dalende i deltagertal – og aktivitetsudvalget har drøftet om det bliver ved at give mening med onsdagsmøderne i den form de har i dag. Den drøftelse vil vi gerne bringe til debat blandt de medlemmer, der kender til dem, og som har mulighed for at deltage.

Fyraftenssangen blev i efteråret varetaget på fin vis af Else Pape. Foråret satte vi på pause, på grund af de mange forberedelsesaftener til Færøturen. Men i efteråret har Torsten, aftenens dirigent, grebet stafetten og vil stå for at samle sammen til 4 fyr-aftens-sangtimer fordelt over efteråret uger. Vi synes det er dejligt at den gode ide kan fortsætte, og vil opfordre til at man byder sig til, som tovholder på en kommende forårs eller efterårssæson. Tak til Else for sidste efterår – og tak til Torsten fordi du vil stå for næste efterår.

Den 5. marts fik vi fejret Ingers 60 års dag. Vi havde en fin dag med mange deltagere. Og med en netop veloverstået foredragsweekend om reformationens for- og bagsider, kan vi godt begynde at tænke i konfirmationsfestligheder. Her venter altid noget nyt forude.

Tak til alle der bidrager til at det kan lade sige gøre. Til Inger, Annalise, Carsten og Finn for altid at skabe en god og stemningsfuld ramme om gudstjenesterne. Det er så trygt og så overraskende at være en del af. Og tak til alle i menigheden der giver en hånd med i forskellige sammenhænge. En særlig tak til Ebba, der flere gange er trådt til som kirketjenerafløser og som er primus motor på Færøturen og arrangementet omkring den. Det er en kæmpe hjælp. Også en stor tak til Ingeborg og Ethel der trofast og i mange år har lavet kaffe til onsdagsmøderne. Tak til Verner Kirkegaard, der er vores repræsentant i Folkekirkens tværkulturelle samarbejde. Det er et spændende arbejde, der foregår dér og skulle nogen have lyst at vide mere, kan I spørge Verner – og der er også mulighed for at læse beretningen derfra. Den ligger også i den lille stue.

En stor tak til medlemmerne i menighedsrådet, der altid vælger de billige, men slidsomme løsninger, som eks. når der skal serveres pindemadder til 100 mennesker til Ingers fødselsdagsreception, eller sandwich til foredragsweekenden. Så går køkkenholdet i gang kl. 7.30…. Vi kan få meget flygel for de penge, der spares på mad, der ikke leveres udefra – gang på gang.

Også Jørgen skal have en særlig tak. Med ganske kort varsel fik Jørgen besked om, at vores hjemmesideplatform ville lukke. – Men som altid, når Jørgen har fat – ingen panik. Vi har på helt smertefri vis, i hvert fald for det øvrige råd, fået en ny hjemmeside, som er rigtig flot – og som lettere end den gamle også kan passes af andre end Jørgen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Og så skal vi til dette årsmøde hilse af med to medlemmer af menighedsrådet. Tak til Kurt for de 6 år i rådet, og for den altid positive tilgang til arbejdet. Kurt er på ferie, og derfor ikke med i aften.
Og i særdeleshed tak til Anders for 24 år i menighedsrådet – heraf de 20 år som kasserer. Du har gjort et kæmpe stykke arbejde i alle de år. Vi ved slet ikke om du kan undværes – og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at få brug for at trække på din viden.

Tilbage er kun at sige Tak for ordet – og kvittere Anders med denne buket.

4.Præstens beretning.

kan læses HER

5.Forelæggelse af årsregnskab.

Kassereren Anders Krogh aflagde regnskabet for 2016. De enkelte poster og kasseflowet blev grundigt gennemgået.

 

·         Man takkede kassereren for en grundig gennemgang af regnskabet

·         Der blev forespurgt hvad man gjorde ved restancer. Der rykkes mere end 1 gang og efter 3. rykker bedes man præsten om at overflytte pågældende til sognemenigheden.

·         Konfirmander, hvis forældre ikke er medlemmer, betaler kr. 800.

 

Regnskabet godkendtes

6.Behandling of indkomne forslag.

Forslag til vedtægtsændringer

§ 3 vedr. indkaldelse til årsmødet foreslås ændret til:

”Der indkaldesved annoncering i kirkeblad og opslag på hjemmeside senest 14 dage forinden”

§ 8 vedr. tegningsret foreslås tilføjet: ”

Foreningen tegnes af formanden og mindst et yderligere medlem af menighedsrådet.”

 

Begge forslag blev enstemmigt godkendt.

7.Forelæggelse af budget.

Kassereren gennemgik budgettet der forventes et overskud på kr. 20.000.

Budgettet blev godkendt. 

8.Valg af medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.

På valg var:

Anders Krogh: Modtog ikke genvalg. I stedet blev Hanne Staack valgt.

Kurt Lunders: Modtog ikke genvalg. I stedet blev Claus Bach Wognsen valgt.

Stine Bett Andersen: Modtog genvalg.

Suppleant: Louise Mosbæk: Modtag genvalg.

9.Valg of statsautoriseret/registreret revisor samt folkevalgt revisor samt suppleant.

På valg var:  Arne Rasmussen, der modtog genvalg.

Suppleant: Anders Lundsgaard, der modtog genvalg

10.Eventuelt:

·         Valgmenighedens repræsentant i Odense friskole Mette Lund Møller redegjorde for årets arbejde. Der bl.a. omhandlede ansættelse af ny viceinspektør samt ombygning.

·         Marianne Granvig orienterede om valg af flygel.

 

Den afgående kasserer Anders Krogh takkede for de pæne ord – tak til kollegaer i menighedsråd samt kirkens medarbejder og menigheden – tak for 24 gode og spændende år.

 

Torsten Johannesen sluttede sit hverv som dirigent med at udtale, at det var en fornøjelse at komme til kirkens arrangementer

 

Formanden takkede dirigenten for godt arbejde og årsmødet sluttede med sang.

 

 

 

Jørga Wognsen                                                              Torsten Johannessen

Referent                                                                         dirigent